Techniki

Podstawowe techniki

IKKYOIKKYO

 

NIKKYONIKKYO

 

SANKYOSANKYO

 

YOMKYOYONKYO

 

GOKYOGOKYO

 

HIJI KIME OSAE

 

UDE GARAMI

 

IRIMI NAGE

 

SOKUMEN IRIMI NAGE

 

TEN-CHI NAGE

 

SHIHO NAGE

 

KAITEN NAGE

 

UDE KIME NAGE

 

KOTE GAESHI

 

AIKI OTOSHI

 

SUMI OTOSHI

 

USHIRO KIRI OTOSHI

 

KOKYU NAGE

 

KOSHI NAGE

 

JUIJI GARAMI

 

KOKYU HO

 

Call Now Button