Techniki

Podstawowe techniki

 

IKKYO

IKKYO

NIKKYONIKKYO
SANKYOSANKYO
YOMKYOYONKYO
GOKYOGOKYO
HIJI KIME OSAE
UDE GARAMI
IRIMI NAGE
SOKUMEN IRIMI NAGE
TEN-CHI NAGE
SHIHO NAGE
KAITEN NAGE
UDE KIME NAGE
KOTE GAESHI
AIKI OTOSHI
SUMI OTOSHI
USHIRO KIRI OTOSHI
KOKYU NAGE
KOSHI NAGE
JUIJI GARAMI
KOKYU HO
Call Now Button