Regulamin

Regulamin Klubu Aikido Aikikai

1. KAA prowadzi zajęcia na terenie województwa łódzkiego.

2. KAA prowadzi zajęcia Aikido, zgodnie z wymogami Centrum Aikido Aikikai Polska oraz zajęcia z rekreacji ruchowej i samoobrony.

3. Merytorycznym opiekunem KAA jest Roman Hoffmann 6 dan, prezes CAA Polska.

4. Aby zostać członkiem KAA należy wypełnić deklarację, potwierdzić pisemnie zapoznanie się z regulaminem klubu, uiścić wpisowe oraz w przypadku osób do 23 roku życia aktualne badania.

5. Członkowie Klubu zobowiązani są do czynnego brania udziału w treningach.

6. Ćwiczący ma obowiązek dbać o dobre imię Klubu, przestrzegać etykiety dojo oraz wykonywać polecenia osoby prowadzącej zajęcia (senseia, instruktora lub inne osoby wyznaczonej do prowadzenia treningu).

7. Ćwiczący w KAA zobowiązuje się do uiszczania comiesięcznych opłat za treningi, według stawek podanych w Cenniku, do 10 dnia każdego miesiąca.

8. Składkę opłaca się w całości, bez względu na nieobecność na zajęciach. Treningi można odrobić w innym terminie, również w innej lokalizacji. W przypadku dłuższej nieobecności na zajęciach, obowiązuje opłata przejściowa – która przysługuje osobom zawieszającym członkostwo, które poinformowały o tym fakcie właścicieli Klubu lub nie korzystały z zajęć przynajmniej przez 3 tygodnie w danym miesiącu.

9. Drastyczne nieprzestrzeganie etykiety dojo może skutkować nakazem opuszczenia treningu, a w ekstremalnych warunkach pozbawieniem członkostwa w KAA.

10. W przypadku nieopłacenia dwóch składek w terminie, ćwiczący może zostać wydalony z KAA. Powrót na zajęcia może odbyć się po uregulowaniu należności.

11. Staże organizowane w klubie (dwa rocznie), są obowiązkowe i płatne (zgodnie z informacją podaną przed stażem).

 

Call Now Button