Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana lub Pani/Pana dziecka jest Klub Aikido Aikikai Marta Średzińska – Wąs z siedzibą w Piotrkowie Tryb. ul. J. Słowackiego 60, 97-300 Piotrków Tryb., zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka/dzieci.
  Dane osobowe obejmować będą następujący zakres:

  • dane dotyczące dziecka: imię/imiona, nazwisko, data i miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania
  • dane dotyczące rodziców/opiekunów prawnych: imiona i nazwiska, zamieszkania, numery telefonów kontaktowych
  • dane dotyczące osoby dorosłej (klubowicza): imię/imiona, nazwisko, data i miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, numery telefonów kontaktowych

  Dane biometryczne obejmować będą: wizerunek Pani/Pana lub Pani/ Pana dziecka w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez Klub na stronie internetowej Klubu

 2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Michał Wąs, e-mail: michal.was@klub-aikido.com
 3. Klub Aikido Aikikai przetwarza dane osobowe w celach: statutowych, wypełnienia obowiązków prawnych, realizacji umów zawartych z partnerami klubu, promocyjnych i informacyjnych, w pozostałych przypadkach w zakresie i celu określonym we wcześniej udzielonej zgodzie.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych pozyskanych za zgodą, których dane dotyczą jest art.6 ust. 1a RODO. W przypadku przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy, w której stroną jest osoba, której dane są przetwarzane podstawę prawna stanowi art. 6 ust. 1b RODO. W przypadku przetwarzania danych osobowych, którego podstawę stanowi zobowiązanie prawne klubu podstawą prawną przetwarzania danych jest art.6 ust.1c RODO. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do zachowania uprawnionego interesu klubu lub osoby trzeciej oraz jeśli interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dotyczą przetwarzane dane, nie przewyższają interesu wymienionego w pierwszej kolejności wtedy podstawę do przetwarzania danych stanowi art.6 ust.1f RODO
 5. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Dane osobowe uczniów będą przechowywane do momentu wygaśnięcia członkostwa w Klubie lub po czasie wskazanym w przepisach szczególnych.
Call Now Button