Ataki

Podstawowe ataki

KATATEDORI AIHANMI

 KATATEDORI GYAKU-HANMI

 MOROTEDORI  RYOTEDORI
 KATADORI  KATADORI MEN-UCHI
 RYO KATA DORI  MUNE DORI
 USHIRO RYOTE DORI  USHIRO RYO HIJI DORI
 USHIRO RYO KATA DORI  USHIRO ERI DORI
 USHIRO KUBI SHIME  SHOMEN UCHI
 YOKOMEN UCHI  CHUDAN TSUKI
 JODAN TSUKI  MAE GERI

 

Call Now Button